Biểu mẫu - Văn bản pháp luật

Những điểm mới về đăng ký doanh nghiệp của Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực 10/10/2018

Những điểm mới về đăng ký doanh nghiệp của Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực 10/10/2018

Nghị định 108/2018/NĐ-CP  có hiệu lực ngày 10/10/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó nghị định mới sẽ quy định cụ thể và giải quyết nhiều vướng mắc trong các thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh.
Luật Gia Phát- Niềm tin pháp lý  luôn đồng hành cùng quý khách hàng cung cấp cho quý khách hàng những thông tin bổ ích và quan trọng nhất. Để làm rõ hơn về những quy định mới trong nghị định 108/2018/NĐ-CP Luật Gia Phát làm rõ những điểm mới trong nghị định mới như sau :

Nghị định 108/2018/NĐ-CP  có hiệu lực ngày 10/10/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó nghị định mới sẽ quy định cụ thể và giải quyết nhiều vướng mắc trong các thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh.
Luật Gia Phát- Niềm tin pháp lý  luôn đồng hành cùng quý khách hàng cung cấp cho quý khách hàng những thông tin bổ ích và quan trọng nhất. Để làm rõ hơn về những quy định mới trong nghị định 108/2018/NĐ-CP Luật Gia Phát làm rõ những điểm mới trong nghị định mới như sau :

I.Đơn giản về trình tự, thủ tục hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thành lập và hoạt động trên thị trường, nghị định 108/2018/NĐ-CP đã có những quy định mới bổ sung tạo điều kiện có lợi nhất cho doanh nghiệp trong quá trình gia nhập và hoạt động. Cụ thể như sau:

1.Bỏ yêu cầu nộp báo cáo tài chính trong hồ sơ giảm vốn

Theo quy định mới của nghị định 108/2018/NĐ-CP  sửa đổi thì doanh nghiệp không phải nộp kèm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất . Theo đó được sửa đổi“ Trường hợp doanh nghiệp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.”

2. Quy định rõ văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực

Trong nhiều trường hợp người đại diện, chủ sở hữu của doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp vì vậy trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ bao gồm Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện các thủ tục này. Tuy nhiên theo nghị định 78/2015/NĐ-CP không quy định cụ thể văn bản ủy quyền cho cá nhân có cần công chứng, chứng thực hay không điều này gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và cơ quan trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.
Để đơn giản hóa thủ tục Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi tại khoản 2, điều 11 như sau : “
Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực”.

3. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện ngay khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp hiện tại phải được thực hiện ngay khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chứ không còn có thể thực hiện sau khi nhận kết quả như trước nữa.

4.Cho phép người được ủy quyền sử dụng chữ ký số để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Trước đây, việc ký số để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh chỉ được thực hiện bằng chữ ký số của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi lại điều 37 thì cho phép người nhận ủy quyền thực hiện ký số vào hồ sơ đăng ký kinh doanh để không phải nộp bản giấy.

5.Cho phép nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua đường bưu điện

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi khoản 2, điều 29. Theo đó :
Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký để nộp hồ sơ, nhận kết quả qua đường bưu điện”.

6.Chi tiết việc tách, gộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 108/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và rõ ràng hơn về việc tách gộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau :

Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đưng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

II. Đơn giản thủ tục liên quan đến con dấu

Để thực hiện triệt để tinh thần của luật Doanh nghiệp và tiến thêm một bước cải cách nữa trong việc quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã có những thay đổi nổi bật cụ thể như sau :

1.Không phải đóng dấu một trong số giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi chi tiết các loại giấy tờ doanh nghiệp sẽ không phải đóng dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp : giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông  báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp.

2.Tối giản thủ tục đăng ký mẫu dấu

Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã tối giản hóa thủ tục đăng ký mẫu dấu nhằm khuyến khích doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

III.Chi tiết chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Trước đây chưa có quy định cụ thể về văn bản hướng dẫn thủ tục chuyển đổi để nhận ưu đãi. Theo đó nghị định 108/2018/NĐ-CP bổ sung chi tiết quy định này tại điều 25a như sau :

Hồ sơ thành lập thông thường và bao gồm thêm ĐKKD hộ gia đình và đăng ký thuế.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh”.

IV. Cho phép doanh nghiệp lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Trước đây nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định “Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh”. 

 Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã bỏ đi nội dung này, như vậy đã cho phép doanh nghiệp lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh mà không cần chi nhánh. Sửa đổi nội dung tại ( khoản 9 điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi khoản 2, điều 33)

V.Cắt giảm thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Theo quy định mới tại nghị định 108/ 2018/ NĐ-CP thì việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập chỉ được nhận trong hai trường hợp : Cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã mua đăng ký theo quy định của Luật doanh nghiệp. Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong các trường hợp khác sẽ được bãi bỏ.

Thay đổi này nhằm hướng tới mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, tăng tính tự chủ cho doanh nghiệp trong hoạt động sau đăng ký thành lập

VI. Chi tiết về quy trình đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án theo hướng thuận lợi, minh bạch hơn cho doanh nghiệp

Theo quy định mới của Nghị định 108/2018/NĐ-CP thì chỉ cần bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án và đề nghị của người có thẩm quyền thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

VII. Sửa đổi, bổ sung trình tự thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP bổ sung quy định về việc Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không đến giải trình hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận. Đồng thời, để đảm bảo tính khách quan, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc xem xét nội dung giải trình của doanh nghiệp.

Trên đây là một số điểm mới của nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực 10/10/2018 do Luật Gia Phát tổng hợp và phân tích. Trong quá trình thắc mắc về trình tự thủ tục mới thì quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Gia Phát để được hướng dẫn và giải đáp. Luật Gia Phát với đội ngũ luật sư tài năng và có nhiều kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng.

Hotline : 0981214789

Mail : ceo@luatgiaphat.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biểu mẫu tư vấn luật doanh nghiệp

văn bản tư vấn luật doanh nghiệp

 

nhận xet khách hàng về công ty luật gia phát

Công ty Tư vấn luật doanh nghiệp

Xin giấy phép mạng xã hội

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Tư luật doanh nghiêp qua điện thoại ATEN

"Xin chào toàn thể đội ngũ nhân viên, luật sư công ty tư vấn luật  Gia Phát. Tôi viết thư này để cảm ơn quý công ty đã giúp đỡ tôi trong vấn đề thành lập và quảnlý trung tâm đào tạo trong suốt 5 năm qua. Trước kia, mới bắt đầu có ý tưởng về mở trung tâm ngoại ngữ có khá nhiều thủ tục phức tạp bản thân tôi đã trực tiếp đi tìm hiểu và mất rất nhiều thời gian, nhưng vẫn không thực hiện được."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát

"Tôi đã đúng đắn khi quyết định sử dụng dịch vụ của tư vấn luật doanh nghiệp Gia Phát.Cơ sở kinh doanh thực phẩm của tôi vừa mở ra, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là việc xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh tôi biết mình cần sự hỗ trợ và tư vấn của một công ty Luật. Trước hàng ngàn văn phòng luật, tôi đã được giới thiệu và quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn, xin giấy phép của Luật Gia Phát."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát tư vấn NiNa

Đã 3 năm kể từ khi trung tâm tiếng anh của tôi đi vào hoạt động, mọi thứ hiện nay đã ổn định hơn rất nhiều.Hôm nay nhận được lời mời của công ty viết nhận xét về quá trình cùng làm việc, lại nhớ khoảng thời gian đấy..Những ngày đầu tiên khi bắt đầu khởi nghiệp, gặp rất nhiều khó khăn, từ kinh tế, thời gian, nhân lực và đặc biệt là  thủ tục xin giấy phép hoạt động. Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì được biết và làm quen với tư vấn luật doanh Luật Gia Phát.

Xem thêm..

Khách hàng công ty tư vấn luật Hottab

Từ nước ngoài vào Việt Nam đầu tư kinh doanh. Không am hiểu pháp luật nước, còn gặp nhiều lúng túng trong việc làm hồ sơ, thủ tục. Đến với luật Gia Phát tôi được tư vấn tận tình, Giúp cho công việc của tôi được tiến hành thuận lợi đúng trình tự, thủ tục, tiến độ và hơn nữa là đúng quy định pháp luật. Xin cảm ơn công ty!

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật uminsu

Bắt đầu kinh doanh, chưa có nhiều kiến thức pháp luật để bảo vệ thương hiệucủa mình. Đến với Công ty tư vấn luật doanh nghiệp Luật Gia Phát tôi đã được tư vấn về cách bảo hộ nhãn hiệu. Từ đó thương hiệu của chúng tôi được sử dụng rộng rãi mà không bị nhầm lẫn với các thương hiệu khác trên thị trường, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và quay lại sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Công ty truyền thông gia phúc

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

Gặp một số vướng mắc trong quá trình xin giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, chúng tôi đã tìm đến Công ty Luật TNHH Gia Phát và cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Thái độ làm việc của các luật sư và nhân viên tại đây rất nhiệt tình, nhờ có Luật Gia Phát mà chúng tôi đã có thể hoàn tất thủ tục xin giấy phép kinh doanh trong thời gian ngắn, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

 

 

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

CÔNG TY TNHH CAPITALAND – VISTA

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

logo-cong-ty-tu-van-luat-doanh-nghiep

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

Thống kê truy cập