Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Về cơ bản, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên là một trong những đồng sở hữu công ty cùng với các thành viên khác. Tuy nhiên, quyền lợi của mỗi thành viên được giới hạn trong số vốn mà thành viên

Góp vốn thành lập Công ty hợp danh

Luật Doanh nghiệp 2014 không quy định thời hạn các thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải hoàn tất nghĩa vụ góp vốn trong công ty. Như vậy, các thành viên hợp danh và góp vốn phải thỏa thuận với nhau


Quy định của pháp luật về Tách Doanh nghiệp

Công ty TNHH, CTCP có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, CTCP mới (công ty được tách) mà không

Quy định về Giải thể Doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là vấn đề nan giải đối với chính bản thân các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vì quá trình tổng kết thi hành Luật Doanh nghiệp 2005 cho thấy quy trình, thủ tục


Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động của mình, do một số điều kiện thực tế khách quan, doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi hình thức từ loại công ty này sang công ty khác để đáp ứng yêu cầu của pháp luật (ví dụ khi

Quy định về hợp nhất Doanh nghiệp

Hai hoặc một số công ty (công ty bị hợp nhất), có thể hợp nhất thành một công ty mới (công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Thủ tục hợp nhất công ty được quy định như sau: